Skip to Content

ANVÄNDARVILLKOR

Allmänt

1. Omfattning

  1. Dessa allmänna försäljningsvillkor (hädanefter kallade "Försäljningsvillkor") gäller för alla erbjudanden, förklaringar om godtagande och avtal från Henkel Nederland bv (hädanefter kallad "Säljaren") för leverans av varor, inklusive rådgivning och andra supporttjänster (nedan gemensamt kallade "Leveranser") via webbplatsen Authentic Beauty Concept  (www.authenticbeautyconcept.se) till kunden (hädanefter gemensamt kallade "Köparen" eller ”Beställaren”). Köparens villkor som avviker från eller är tillägg till dessa försäljningsvillkor ska endast gälla om Säljaren uttryckligen accepterar dessa villkor skriftligen. Detta gäller särskilt om Säljaren levererar utan reservation eller accepterar betalningar med kännedom om Köparens annorlunda eller ytterligare villkor.
  2. Säljarens erbjudanden riktar sig uteslutande till konsumenter och inte till entreprenörer. Köparen är en konsument i den mån syftet med leveransen inte i huvudsak kan hänföras till hans/hennes kommersiella eller egenföretagande yrkesverksamhet. Å andra sidan är en ekonomisk aktör varje fysisk eller juridisk person eller företag med rättslig kapacitet som vid tidpunkten för ingående av avtalet agerar i utövandet av sin näringsverksamhet eller verksamhet som egenföretagare.
    För att genomföra ett köp på webbplatsen Authentic Beauty Concept krävs det att Köparen/Beställaren är över 18 år. Är Köparen/Beställaren under 18 år krävs enligt Föräldrabalken målsmans medgivande.

Information om Säljaren

Företagsinformation:
Henkel Norden AB 
Vasagatan 14A
172 61 Sundbyberg

Telefon: +46 10 480 75 00
E-mail: info@authenticbeautyconcept.se
Organisationsnummer: 556061-4090

2. Avtalets ingående

2.1 Säljarens erbjudanden är icke-bindande, såvida inte Säljaren bestämmer något annat. De utgör ett icke-bindande erbjudande till Köparen att lämna in ett erbjudande om leveranser från hans/hennes sida. Säljaren är inte skyldig att acceptera beställningar från Beställaren.

2.2 I första hand kan Köparen välja varor från Säljarens sortiment utan skyldighet och hämta dem i en så kallad varukorg via knappen "Lägg till i varukorg". Först efter att ha angett de personuppgifter som är nödvändiga för att behandla beställningen gör Köparen ett bindande erbjudande att köpa varorna i varukorgen i det sista steget i beställningsprocessen via knappen "Beställning mot betalning". Köparen kan ändra och visa uppgifterna när som helst innan beställningen görs. Erbjudandet kan dock endast lämnas in och skickas om Köparen har accepterat dessa försäljningsvillkor genom att klicka på knappen "Acceptera villkor" och därmed har inkluderat dem i sitt erbjudande.

2.3 Säljaren kommer då att skicka Köparen ett automatiskt mottagningsbevis via e-post där Beställarens beställning återigen anges och som Köparen kan skriva ut med hjälp av funktionen "Skriv ut". Den automatiska mottagningsbekräftelsen dokumenterar endast att Köparens beställning har mottagits av Säljaren och utgör inte acceptans av erbjudandet. Avtalet ingås endast när Säljaren utfärdar en förklaring om godtagande, som skickas i ett separat e-postmeddelande (orderbekräftelse). I detta e-postmeddelande eller i ett separat e-postmeddelande, men senast vid leverans av varorna, skickas avtalstexten (bestående av beställningen, Försäljningsvillkor och orderbekräftelsen) av oss till Köparen på en hållbar databärare (e-post eller pappersutskrift) (orderbekräftelse). Avtalsbekräftelsen kan skrivas ut via funktionen "Skriv ut". Avtalstexten lagras i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Om något är fel i orderbekräftelsen ska Köparen omgående kontakta vår kundtjänst.

2.4 Varorna kommer endast att levereras i kvantiteter som är vanliga för hushåll.

3. Priser, frakt

3.1 Alla priser som anges på Säljarens webbplats inkluderar vid försäljningstillfället gällande mervärdesskatt, för närvarande 25 %, om inte annat anges. Frakt tillkommer på alla priser om inte annat anges. Säljaren reserverar sig för prisändringar beroende på felaktig information och förbehåller sig rätten att justera priset. 

3.2 De respektive fraktkostnaderna kommer specifikt att meddelas Beställaren under beställningsprocessen och kommer att bäras av Beställaren. Priserna för frakt kan ändras från tid till annan, och vi förbehåller oss rätten att göra prisjusteringar. Om värdet på beställningen överstiger 500 kronor kommer Säljaren att leverera till Köparen utan kostnad. 

3.3 I händelse av ångerrätt ska Köparen bära de direkta kostnaderna för returförsändelsen.

4. Betalning

4.1 Beställaren har de specifika betalningsalternativ som nämns under beställningsprocessen. I princip kan Köparen betala med ett kreditkort (VISA, Mastercard) och Klarna.

4.2 Betalning av köpeskillingen ska erläggas omedelbart efter avtalets ingående.

5. Leverans, tillgänglighet av varor

5.1 Leverans av de beställda varorna kommer att göras av Säljaren till den överenskomna leveransadressen. Våra normala leveranstider är 1-2 arbetsdagar beroende på valt fraktalternativ. Om inte annat överenskommits kommer Säljaren inte att göra leveranser utanför Sverige.

5.2 Säljaren är inte skyldig att göra delleveranser, men har rätt att göra det i den mån det är rimligt för Köparen.

5.3 Den överenskomna leveransperioden börjar på dagen för orderbekräftelsen, men inte innan Köparen har gjort eventuell förskottsbetalning. Säljaren förbehåller sig rätten att, om Köparen inte uppfyller sina betalningsförpliktelser enligt tidigare beställningar, behandla beställningen först efter att de befintliga skyldigheterna har uppfyllts. I detta fall kommer leveranstiden att förlängas i enlighet därmed utan att kräva en uttrycklig förklaring från Säljaren.

5.4 I den mån en leverans förfaller har Säljaren rätt att välja om han/hon ska leverera varorna själv eller att få dem levererade av en tredje part.

5.5 Om ett överenskommet leveransdatum överskrids har Köparen rätt att frånträda Avtalet om Säljaren inte levererar inom den period på minst tre veckor som Köparen fastställer och är ansvarig för detta. Att ställa in en tidsgräns är inte nödvändigt om det inte är tillåtet enligt lag. Återkallelsen ska meddelas skriftligen och senast två veckor efter utgången av den föreskrivna perioden. Efter utgången av den ovannämnda ångerfristen har Köparen endast rätt att frånträda Avtalet efter fastställandet och utgången av en rimlig ytterligare period som Köparen fastställer, i den mån Säljaren inte levererar inom denna ytterligare period och är ansvarig för detta.

5.6 I händelse av force majeure är Säljaren berättigad att skjuta upp leveransen under varaktigheten av hindret plus en efterföljande rimlig övergångsperiod. Force majeure omfattar alla händelser som Säljaren inte är ansvarig för och som inte kan avvärjas, i synnerhet valuta, handelspolicy, andra statliga åtgärder, strejker, lockout, allvarliga störningar i verksamheten (t.ex. brand, maskinhaveri, brist på råvaror eller energi eller brist av någon annan anledning, inklusive i synnerhet leveransflaskhalsar, prestandafel eller andra leveranssvårigheter hos råvaruleverantörer eller andra underleverantörer till säljaren, störningar i förpacknings- och hanteringsprocessen eller transportflaskhalsar) och hinder för trafikvägar som inte bara är kortsiktiga och gör leveransen väsentligt svår eller omöjlig. I händelse av force majeure och likvärdiga händelser ska Säljaren utan dröjsmål meddela Köparen. Om hindret varar längre än tre månader har båda parter rätt att frånträda avtalet. Om en delleverans redan har skett har Köparen endast rätt att frånträda avtalet enligt ovanstående villkor för den del av leveransen som ännu inte har genomförts. Betalning för en delleverans som redan har genomförts kan inte nekas på grund av den del av leveransen som inte har genomförts.

5.7 Om det vid tidpunkten för beställningen inte finns några kopior av beställarens valda varor tillgängliga ska Säljaren omedelbart informera beställaren i orderbekräftelsen. Om varorna är slutgiltigt otillgängliga avstår Säljaren från en förklaring om godtagande. I så fall kommer avtalet inte att ingås.

5.8 I fall av trasig eller öppnad kartong vid leverans, ska Köparen/Beställaren kontakta sitt utlämningsställe direkt när Köparen/Beställaren hämtar ut paketet. De har färdiga blanketter för skadeanmälan.

5.9 Köparen/Beställaren ska uppge giltig och korrekt leveransinformation. Om Säljaren får tillbaka ett paket som skickats till fel adress eller inte hämtats ut ansvarar Köparen/Beställaren för att betala ny frakt. För beställningar som inte hämtas ut debiterar Säljaren en avgift på 250  SEK.

6. Risköverföring

6.1 Risken för oavsiktlig förlust och försämring av varorna under transporten ska bäras av Säljaren om Köparen är en konsument i den mening som avses i klausul 1.2.

7. Ersättning för skador och kostnader

7.1 Säljarens ansvar för produkterna, gentemot Köparen/Beställaren som konsument, regleras främst av Konsumentköplagen (SFS 1990:932). I övrigt är Säljarens ansvar begränsat till brott mot väsentliga avtalsförpliktelser och endast till ersättning för den förutsebara skadan, såvida det inte föreligger grov vårdslöshet eller uppsåt. Säljaren tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten. Säljaren accepterar inget ansvar för förseningar eller fel till följd av omständigheter utanför företagets kontroll (force majeure). Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför Säljarens kontroll.

7.2 I den mån Säljarens ansvar är uteslutet eller begränsat gäller detta även till förmån för Säljarens juridiska representanter, anställda, underleverantörer och ställföreträdande agenter i händelse av direkta krav mot dem av Köparen.

8. Ångerrätt för konsumenter

8.1 Konsumenter i den mening som avses i artikel 1.2 har en lagstadgad ångerrätt vid ingående av en distansförsäljning, som Säljaren kommer att informera dig om nedan i enlighet med den juridiska modellen. Undantagen från ångerrätten anges i artikel 8.3. Artikel 8.4 innehåller en mall för ångerblankett.

a) Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som namnges av dig, som inte är transportören, har tagit emot leveransen av varorna. När det gäller ett försäljningsavtal för flera varor som du har beställt som en del av en beställning och som levereras separat, börjar ångerfristen den dag då du eller en tredje part som namnges av dig, som inte är transportören, har tagit emot leveransen av de sista varorna.

8.2 För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev via post eller e-post) till Henkel Norden AB, Authentic Beauty Concept, Box 1155, 172 23 Sundbyberg, Sverige. (info@authenticbeautyconcept.se). Du kan använda den bifogade mallen för ångerblankett för detta, vilket dock inte är obligatoriskt.

För att efterleva ångerperioden är det tillräckligt att du skickar tillkännagivandet om utövandet av ångerrätten innan ångerperioden löper ut.

(b) Konsekvenser av frånträdande

Om du frånträder detta avtal måste vi förse dig med alla betalningar vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som uppstår på grund av att du har valt en annan leveransmetod än den billigare standardleveransen som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och återbetala senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottar meddelandet om ditt frånträdande från detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras för denna återbetalning.

Vi kan vägra återbetalning tills vi har mottagit varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom fjorton dagar från den dag då du meddelar oss om frånträdandet från detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan fjortondagarsperioden löper ut.

Du bär de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du måste bara betala avskrivningen av varornas värde om denna avskrivning är resultatet av hantering av varorna som inte är nödvändig för att testa varornas kvalitet, egenskaper och funktion.

8.3 Ångerrätten gäller inte för avtal om leverans av förseglade varor som inte kan returneras av hälsoskydds- eller hygienskäl om förseglingen har tagits bort efter leveransen.

8.4 Säljaren ska informera mallen för ångerblankett i enlighet med följande lagstadgade förordning:

Exempelmall för ångerblankett

Om du vill frånträda avtalet ska du fylla i detta formulär och skicka det till info@authenticbeautyconcept.se 

Jag/vi(*) frånträder det avtal som ingåtts av mig/oss(*) för inköp av följande varor(*) tillhandahållandet av följande tjänster(*)

Beställningsnummer:

Beställd den (*)/mottagen den(*):

Konsumenten/konsumenternas namn:

Konsumenten/konsumenternas adress:

Konsumenten/konsumenternas underskrift:

Datum:

(*) Stryk det som inte är tillämpligt

10. Preskriptionstid

10.1 Preskriptionstiden för anspråk för ursprungliga fel är tre år från köptillfället. Köparen ska reklamera till Säljaren i skrift inom skälig tid från att felet upptäcktes. Observera att den trasiga produkten samt emballaget måste sparas tills dess att ärendet är löst.

10.2 I princip kommer Säljaren att korrigera eller ersätta leveransen som en gest av goodwill och utan att erkänna någon juridisk skyldighet. En bekräftelse som resulterar i ett återupptagande av preskriptionstiden gäller endast om Säljaren uttryckligen anger detta till Köparen.

10.3 Säljaren är skyldig att frigöra säkerheterna på begäran av Köparen i den mån deras realiserbara värde överstiger det totala anspråket från Säljaren som ska garanteras med 10 % i varje enskilt fall.

12. Slutbestämmelser

12.1 I den mån dessa försäljningsvillkor hänvisar till ett skriftligt formellt krav är en textform (brev, fax, e-post etc.) tillräcklig för att uppfylla det skriftliga formella kravet.

12.2 En omvänd bevisbörda är inte kopplad till dessa försäljningsvillkor.

12.3 Om enskilda bestämmelser i dessa försäljningsvillkor eller i avtalet är eller blir ogiltiga ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna.

12.4 Platsen för uppfyllande av alla skyldigheter för Säljaren och Köparen som följer av avtalet, inklusive Säljarens skyldighet att utföra sina skyldigheter retroaktivt och de ömsesidiga skyldigheterna för återbetalning i händelse av ångerrätt, ska vara Säljarens säte, i den mån Köparen är en handlare. Platsen för jurisdiktion för alla tvister som uppstår till följd av eller i samband med leveransen är uteslutande Sundbyberg.

Det rättsliga förhållandet mellan Säljaren och Köparen regleras av svensk lag. Tillämpningen av FN:s internationella köplag (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods/CISG) är utesluten. När det gäller konsumenter som inte ingår avtalet för yrkesmässiga eller kommersiella ändamål gäller detta endast i den mån det beviljade skyddet inte återkallas av obligatoriska bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vistelseort.

12.5 Om Köparen/Beställaren tycker att en vara är felaktig men Säljaren inte håller med så föreligger en tvist. I händelse av att tvisten inte kan lösas i samförstånd med vår kundtjänst, kan du som Köparen/Beställaren vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Vi medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer. Boende i ett annat EU-land än Sverige kan lämna klagomål online via Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning utanför domstol (ODR), som kan nås på www.ec.europa.eu/consumers/odr Du hittar vår e-postadress i vårt impressum. Vi strävar efter att lösa eventuella tvister som uppstår till följd av vårt avtal i godo. Utöver det är vi inte skyldiga eller villiga att delta i tvistlösningsförfarandet.